محمود آتشبار

صفحه نخست /محمود آتشبار
محمود آتشبار
نام و نام خانوادگی محمود آتشبار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق _ مخابرات-سیستم
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
AEÜ - International Journal of Electronics and Communications 2020 (2020) 1-7
2
International Journal of Communication Systems 0 (2019) 1-11
3
ETRI JOURNAL 0 (2019) 1-11
4
International Journal of Ambient Energy 1 (2018) 1
5 سامانه های غیرخطی در مهندسی برق 5 (1397) 4-21
6 مهندسی برق و الکترونیک ایران 13 (1395) 61-73
7
IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 9 (2014) 563-565