شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده فنی و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد علی صائیمی صدیق رئیس دانشکده
2 امیرحسن رضائی فرعی مدیر گروه عمران
3 موسی یوسفی مدیرگروه برق
4 محمد رضا ساویز مدیر گروه مکانیک
5 مصطفی آقازاده قمی مدیر گروه مواد
6 حمیدرضا عظیمی زنوزی مدیرگروه مهندسی شیمی
7 مهدی دینی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
8 هادی افشاری راد معاون آموزشی دانشکده
9 مهدی حسین زاده عضو عادی