کارشناس پژوهشی گروههای فیزیک، شیمی، و زیست

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کارشناس پژوهشی گروههای فیزیک، ...

گروه های آموزشی فیزیک، شیمی، زیست شناسی

 نام عضوسمت در شورا
1 معصومه خشای رئیس شورا