کارشناس پژوهشی دانشکده کشاورزی و گروههای شیمی، فیزیک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کارشناس پژوهشی دانشکده ...

دانشکده کشاورزی، گروههای شیمی، فیزیک

 نام عضوسمت در شورا
1 معصومه خشای رئیس شورا