کارشناس دانشکده های فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و گروه زیست و همایش های داخلی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کارشناس دانشکده های فنی و ...

کارشناس دانشکده های فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و گروه زیست و همایش های داخلی

 نام عضوسمت در شورا
1 معصومه امانی اصل رئیس شورا