کارشناس پژوهشی دانشکده های فنی و مهندسی، کشاورزی، IT و همایشهای داخلی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کارشناس پژوهشی دانشکده های ...

کارشناس دانشکده های فنی و مهندسی، کشاورزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 نام عضوسمت در شورا
1 معصومه امانی اصل رئیس شورا