مدیر انتقال فناوری و مالکیت فکری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/مدیر انتقال فناوری و مالکیت ...

 نام عضوسمت در شورا
1 موسی ساجد رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت