رئیس آموزش دانشکده علوم پایه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/رئیس آموزش دانشکده علوم پایه


 نام عضوسمت در شورا
1 حکیمه راضی مسوول آموزش علوم پایه