مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه مشخصات بافتی ناحیه جوش ...
عنوان مطالعه مشخصات بافتی ناحیه جوش همزن اصطکاکی برنج تکفازی به وسیله آزمون پراش الکترونهای برگشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جوشکاری همزن اصطکاکی، بافت، تفرق الکترونهای برگشتی، برنج.
چکیده پیچیدگی تغییر شکل پلاستیک حین جوشکاری همزن اصطکاکی سبب می شود که جهت گیری بافت در نقاط مختلف جوش تغییر کند. بنابراین، لزوما بافت اولیه حاصل از آزمون پراش الکترونهای برگشتی در چارچوب تغییر شکل برشی مرجع قرار نگرفته و انتقال بافت اولیه به چارچوب بافت برشی مرجع ضروری می باشد. در این پژوهش، به بررسی بافت جوش همزن اصطکاکی برنج تکفازی پرداخته شد. نتایج نشان داد که A1 ،A2 ،C و گاوس اجزاء اصلی تشکیل دهنده بافت در ناحیه جوش هستند. اجزاء بافت برشی ( A2، A1 و C ) نشان دهنده تبلور مجدد دینامیکی پیوسته به عنوان سازوکار غالب و حضور بافت گاوس تاییدکننده تبلور مجدد دینامیکی ناپیوسته به عنوان سازوکار محتمل دیگر در پیدایش ریزساختار نهایی تعیین شد.
پژوهشگران اکبر حیدرزاده (نفر اول)، توحید سعید (نفر دوم)