مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر پوششهای نانوکامپوزیتی ...
عنوان اثر پوششهای نانوکامپوزیتی تیتانیا / نانولوله های هالویزیت بر رفتار خوردگی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316L در محلول رینگر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پوشش؛ نانوکامپوزیت تیتانیا/ نانولول ههای هالویزیت ) HNTs (؛ رسوب نشانی الکتروفورتیک ) EPD (؛ فولاد زنگ نزن 316L ؛
چکیده پوشش های نانوکامپوزیتی تیتانیا-نانولوله های هالویزیت (HNTs) با استفاده از روش رسوب نشانی الکتروفورتیک (EPD) روی فولاد زنگ نزن L316 رسوب داده شدند. از سوسپانسیون های دوجزئی ذرات تیتانیا و HNTs (غلظت کل ذرات g/l10 و نسبت های مختلف تیتانیا: HNTs) در اتانول حاوی g/l5/0 پلی اتیلن ایمین (PEI) به عنوان پخش کننده برای EPD استفاده شد. EPD در V60 و زمان های 10 و s60 با استفاده از سل دو الکترودی اجرا شد. پوشش ها در کوره خلأ و در دمای ˚C700 به مدت 1 ساعت سینتر شدند. آنالیزهای ریزساختاری، نقشه برداری عنصری و EDX بر روی نمونه ها با استفاده از SEM انجام شد. مشاهده شد که HNTs باعث تقویت ریزساختار پوشش و جلوگیری از ترک خوردن پوشش های رسوب داده شده از سوسپانسیون های حاویwt% 25
پژوهشگران مرتضی فرخی راد (نفر اول)، مهرداد محمد علی پور (نفر دوم)، تقی شهرابی (نفر سوم)