علی آرین

صفحه نخست /علی آرین
علي آرين
نام و نام خانوادگی علی آرین
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / زبان و ادبیات انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Research Chronicler IV (2017) 17-30
2
Research Chronicler 4 (2016) 11-21
3 Ars Aeterna 7 (2015) 35-40
4
The 12th International conference Language, Literature, and Cultural Policies- “Reality: An Open Window to Doubt (2013) 0