ناصر آقازاده

صفحه نخست /ناصر آقازاده
ناصر آقازاده
نام و نام خانوادگی ناصر آقازاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Communication in Mathematics 30 (2022) 201-228
2
Fixed Point Theory 23 (2022) 331-350
3
Advances in Differential Equations 2021 (2021) 0
4
Computational Methods for Differential Equations 8 (2020) 610-638
5
PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS 24 (2020) 591 - 610
6
Computational Methods for Differential Equations 8 (2020) 505-522
7
Physiotherapy Research International e1843 (2020) e1843
8
Current Medical Imaging 15 (2019) 922-932
9
MATHEMATICAL SCIENCES 13 (2019) 255–265
10
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING 28 (2019) 3936-3945
11
CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 37 (2018) 3973–3994
12 ماشین بینایی و پردازش تصویر – انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران 5 (1397) 99-111
13
Signal, Image and Video Processing 12 (2018) 497-504
14
Signal, Image and Video Processing 11 (2017) 825-831
15
CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 36 (2017) 1445-1454
16
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS 93 (2016) 1119-1139
17
Signal, Image and Video Processing 10 (2016) 935-942
18
Computational Mathematics and Modeling 27 (2016) 206-216
19
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 11 (2016) 35-46
20
Acta Universitatis Apulensis 41 (2016) 131-140
21
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 39 (2015) 6126-6138
22
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 26 (2015) 163-170
23
Malaysian Journal of Mathematical Sciences 9 (2015) 111-125
24
Computational Methods for Differential Equations 2 (2014) 62-68
25
MATHEMATICAL SCIENCES 7 (2013) 1-6
26
International Journal of Nonlinear Science 13 (2012) 308-316
27
Acta Universitatis Apulensis 29 (2012) 347-352
28
Physica Scripta 81 (2010) 1-7
29
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS 86 (2009) 1572-1590