محمد المکچی

صفحه نخست /محمد المکچی
محمد المكچي
نام و نام خانوادگی محمد المکچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی محض-گرایش هندسه
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS 43 (2022) 4579-4593
2
Ukrainian Mathematical Journal 73 (2021) 1084-1091
3
Vietnam Journal of Mathematics 50 (2021) 171-181
4
Balkan Journal of Geometry and Its Applications 25 (2020) 66-75
5 پژوهش های نوین در ریاضی 6 (1399) 19-28
6 پژوهش های ریاضی 6 (1399) -
7
Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática - (2018) 1-12
8
TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics 7 (2016) 12
9
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 41 (2015) 1287-1297
10
Turkish Journal of Mathematics 34 (2013) 340-347
11
Azerbaijan Journal of Mathematics 2 (2012) 56-62