داود امینی

صفحه نخست /داود امینی
داود اميني
نام و نام خانوادگی داود امینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Language and Communication 4 (2017) 25-38
2
English Language Teaching 2 (2016) 41-61
3 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 3 (2016) 9-18
4
Journal of Language and Communication 3 (2016) 147-170
5
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 3 (2016) 14-36
6
Studied in English Language Teaching 4 (2016) 77-86
7
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 4 (2015) 113-118
8
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 4 (2015) 148-153
9
Biannual Journal of Applied Linguistics & Discourse Analysis 2 (2014) 1-12