داود امینی

صفحه نخست /داود امینی
داود اميني
نام و نام خانوادگی داود امینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اخلاق در علوم و فناوری 14 (1398) 12-18
2 فرهنگ و ادبیات عامه 7 (1398) 207-230
3
Journal of General Psychology 146 (2019) 50-67
4
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 5 (2017) 55-68
5
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2 (2017) 11-20
6
Journal of Language and Communication 4 (2017) 25-38
7
English Language Teaching 2 (2016) 41-61
8 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 3 (2016) 9-18
9
Journal of Language and Communication 3 (2016) 147-170
10
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 3 (2016) 14-36
11
Studied in English Language Teaching 4 (2016) 77-86
12
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 4 (2015) 113-118
13
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 4 (2015) 148-153
14
Biannual Journal of Applied Linguistics & Discourse Analysis 2 (2014) 1-12