داود امینی

صفحه نخست /داود امینی
داود اميني
نام و نام خانوادگی داود امینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Modern Research in English Language Studies 6 (2019) 27-52
2
Applied Research on English Language 8 (2019) 365-382
3 اخلاق در علوم و فناوری 14 (1398) 12-18
4 فرهنگ و ادبیات عامه 7 (1398) 207-230
5
Journal of General Psychology 146 (2019) 50-67
6
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 5 (2017) 55-68
7
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2 (2017) 11-20
8
Journal of Language and Communication 4 (2017) 25-38
9
English Language Teaching 2 (2016) 41-61
10 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 3 (2016) 9-18
11
Journal of Language and Communication 3 (2016) 147-170
12
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 3 (2016) 14-36
13
Studied in English Language Teaching 4 (2016) 77-86
14
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 4 (2015) 113-118
15
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 4 (2015) 148-153
16
Biannual Journal of Applied Linguistics & Discourse Analysis 2 (2014) 1-12