داود امینی

صفحه نخست /داود امینی
داود اميني
نام و نام خانوادگی داود امینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Multicultural Education 23 (2021) 88-106
2
پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 10 (1400) 75-100
3
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 9 (2021) 121-141
4
Journal of Modern Research in English Language Studies 8 (2020) 97-117
5
Journal of English Language Teaching and Learning 12 (2020) 29-57
6
Journal of Teacher Education for Sustainability 22 (2020) 111-123
7
Asian Journal of English Language and Pedagogy 8 (2020) 14-26
8
Cogent Education 7 (2020) 1-17
9
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 8 (2020) 151-173
10
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 8 (2020) 33-49
11
Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education 8 (2020) 1-15
12
Journal of Modern Research in English Language Studies 6 (2019) 27-52
13
Applied Research on English Language 8 (2019) 365-382
14 اخلاق در علوم و فناوری 14 (1398) 12-18
15 فرهنگ و ادبیات عامه 7 (1398) 207-230
16
Journal of General Psychology 146 (2019) 50-67
17
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 5 (2017) 55-68
18
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2 (2017) 11-20
19
Journal of Language and Communication 4 (2017) 25-38
20
English Language Teaching 2 (2016) 41-61
21 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 3 (2016) 9-18
22
Journal of Language and Communication 3 (2016) 147-170
23
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 3 (2016) 14-36
24
Studied in English Language Teaching 4 (2016) 77-86
25
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 4 (2015) 113-118
26
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 4 (2015) 148-153
27
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2 (2014) 1-12