محمد حسن ایراندوست

صفحه نخست /محمد حسن ایراندوست
نام و نام خانوادگی محمد حسن ایراندوست
شغل عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، گروه آموزشی ریاضی محض
تحصیلات کارشناسی ارشد / ریاضی
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!