بهرام بهین

صفحه نخست /بهرام بهین
نام و نام خانوادگی بهرام بهین
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / زبان انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Pertanika Journal of Social Science and Humanities 24 (2016) 1687 - 1698
2
European Journal of English Language and Literature Studies 3 (2015) 1-10
3
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 4 (2015) 199-206
4
Biannual Journal of Applied Linguistics & Discourse Analysis 1 (2013) 87-107
5 پژوهش ادبیات معاصر جهان (1392) 25-40
6 نقد ادبی (1389) 0
7 اطلاعات حکمت و معرفت (1388) 0