بهرام بهین

صفحه نخست /بهرام بهین
نام و نام خانوادگی بهرام بهین
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / زبان انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Modern Research in English Language Studies 5 (2019) 19-40
2
Pertanika Journal of Social Science and Humanities 24 (2016) 1687 - 1698
3
European Journal of English Language and Literature Studies 3 (2015) 1-10
4
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 4 (2015) 199-206
5
Biannual Journal of Applied Linguistics & Discourse Analysis 1 (2013) 87-107
6 پژوهش ادبیات معاصر جهان (1392) 25-40
7 نقد ادبی (1389) 0
8 اطلاعات حکمت و معرفت (1388) 0