جعفر پورمحمود قاضی جهانی

صفحه نخست /جعفر پورمحمود قاضی جهانی
جعفر پورمحمود قاضي جهاني
نام و نام خانوادگی جعفر پورمحمود قاضی جهانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
تحقیق در عملیات ـ انجمن ایرانی تحقیق در عملیات Iranian Journal of Operations Research 13 (1402) 83-95
2
Journal of Applied Research on Industrial Engineering 10 (2023) 84-96
3
International Journal Of Industrial Mathematics 14 (2022) 271-277
4
Fuzzy Information and Engineering 2 (2021) 223–237
5
Journal of Modelling in Management No (2021) 1-17
6
Soft Computing 25 (2021) 4739–4748
7 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن 16 (1398) 131-141
8
Journal of Industrial Engineering and Management 5 (2018) 43-65
9
Pakistan Journal of Statistics and Operation Research 14 (2018) 501-521
10
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 120 (2018) 442-449
11
Iranian Journal of Management Studies 12 (2018) 39-59
12
International Journal of Fuzzy Systems online (2017) 1-8
13
International Journal Of Industrial Mathematics 9 (2017) 269-278
14 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن 52 (1396) 117-135
15
Research Journal of Applied Sciences 11 (2016) 751-758
16
Operational Research 16 (2016) 301-326
17
JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS 25 (2016) 26
18
International Journal on Electrical Engineering and Informatics 8 (2016) 45-61
19
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 67 (2016) 530-534
20
International Journal Of Industrial Mathematics 8 (2016) 87-98
21
Measurement: Journal of the International Measurement Confederation 80 (2015) 259–269
22
International Journal Of Industrial Mathematics 7 (2015) 187-192
23
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 5069-5073
24
International Journal Of Industrial Mathematics (2014) 169-172
25
International Journal of Industrial Engineering Computations 5 (2014) 631–646
26
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 4 (2014) 135-145
27 International Journal Of Industrial Mathematics 6 (2014) 169-176
28
Journal of Educational and Management Studies 3 (2013) 384-389
29
مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی DEA2013 - ترکیه - سامسون - (10-5 تیر 92) (1392) 0