سمیه تاری

صفحه نخست /سمیه تاری
نام و نام خانوادگی سمیه تاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای حرفه ای / ریاضی محض- زمینه منطق
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
BOLLETTINO DELLA UNIONE MATEMATICA ITALIANA -- (2024) --
2
ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC published online (2023) 1-17
3 ریاضی و جامعه 6 (1400) 35-55
4 پژوهش های نوین در ریاضی 7 (1400) 153-164
5 ریاضی و جامعه 5 (1400) 17-35
6 ریاضی و جامعه 4 (1399) 1-14
7
ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC published online (2020) 1-10
8
Mathematical Logic Quarterly 63 (2017) 109-113
9
Annals of Pure and Applied Logic 168 (2017) 1564-1570
10
ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC 56 (2017) 309-317
11
Mathematical Logic Quarterly به صورت آنلاین (2016) فعلا شماره نشده