قربانعلی حقیقت دوست بناب

صفحه نخست /قربانعلی حقیقت دوست بناب
قربانعلي حقيقت دوست بناب
نام و نام خانوادگی قربانعلی حقیقت دوست بناب
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی محض
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [ResearchGate]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Mathematics 12 (2024) 1-38
2
JOURNAL OF NONLINEAR MATHEMATICAL PHYSICS 1 (2023) 1
3
Computational Methods for Differential Equations 5 (2023) 703-805
4
KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS 5 (2023) 703-805
5
Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 18 (2022) 33-56
6
Sahand Communications in Mathematical Analysis 18 (2021) 97-111
7
Advances in Applied Clifford Algebras 31 (2021) 1-20
8
Tamkang Journal of Mathematics 53 (2021) 1-11
9
JOURNAL OF LIE THEORY 31 (2021) 493-516
10
Sahand Communications in Mathematical Analysis 18 (2021) 89-105
11 پژوهش های ریاضی 6 (1399) 579-586
12
JOURNAL OF NONLINEAR MATHEMATICAL PHYSICS 28 (2020) 1-11
13
Theoretical and Mathematical Physics 205 (2020) 1393-1410
14
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS 16 (2019) 1950097-1, 1950097-2
15
Balkan Journal of Geometry and Its Applications 23 (2018) 14-27
16
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS 15 (2018) 1850059 (37) pages
17
JOURNAL OF NONLINEAR MATHEMATICAL PHYSICS 24 (2017) 149-170
18
Theoretical and Mathematical Physics 190 (2017) 1-17
19
Sahand Communications in Mathematical Analysis 8 (2017) 113-128
20
Balkan Journal of Geometry and Its Applications 21 (2016) 1-8
21
REGULAR & CHAOTIC DYNAMICS 20 (2015) 317-344
22
Wavelets and Linear Algebra (دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان با همکاری دانشگاه های دیگر) 1 (1393) 39-47
23
konuralp Journal of Mathematics 2 (2014) 1-8
24
ICASTOR Journal of Mathematical Sciences 8 (2014) 29-38
25
Journal of Mathematical Physics 55 (2014) 1-11
26
ICASTOR Journal of Mathematical Sciences 7 (2013) 91-94
27
Turkish Journal of Mathematics 34 (2013) 340-347
28
Sbornik Mathematics 200 (2009) 899-921
29
نامشخص (1387) -
30
ICASTOR Journal of Mathematical Sciences 2 (2008) 113-124
31
Doklady Mathematics 401 (2005) 599-602