علی خانی

صفحه نخست /علی خانی
علي خاني
نام و نام خانوادگی علی خانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Applied and Computational Mathematics 0 (2022) 0
2
Computational and Applied Mathematics 0 (2022) 0
3
Computational Methods for Differential Equations 0 (2021) 0
4
Advances in Mathematical Physics 0 (2020) 0
5
Mathematics Interdisciplinary Research 5 (2020) 71-86
6
Computational Methods for Differential Equations 8 (2020) 205-211
7
Computational Methods for Differential Equations 0 (2020) 0
8
Computational Economics 0 (2019) 0
9
Computational Economics 0 (2019) 0
10
Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática 0 (2019) 0
11
Tbilisi Mathematical Journal 11 (2018) 123-137
12
Computational and Applied Mathematics 0 (2018) 1-21
13 پژوهش های نوین در ریاضی 3 (1396) 43-56
14
COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND MATHEMATICAL PHYSICS 57 (2017) 2047-2056
15
Computational Methods for Differential Equations 5 (2017) 56-66
16
Acta Universitatis Apulensis (2014) 42330
17
Acta Universitatis Apulensis (2013) -
18
Scientia Iranica (2012) 1691-1698
19
Advanced Studies in Contemporary Mathematics (Kyungshang) (2012) 133-144
20
نامشخص (1388) -
21
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 34 (2008) 141-152