بهروز خیرفام

صفحه نخست /بهروز خیرفام
نام و نام خانوادگی بهروز خیرفام
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی(بهینه سازی)
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Croatian Operational Research Review 14 (2023) 193-202
2
Journal of Applied Mathematics and Computing 69 (2023) 2935–2953
3
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING 95 (2023) 10-10
4
تحقیق در عملیات ـ انجمن ایرانی تحقیق در عملیات Iranian Journal of Operations Research 12 (1401) 130-145
5 پژوهش های ریاضی 7 (1400) 749-763
6
Periodica Mathematica Hungarica 0 (2022) 1-16
7
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING 88 (2021) 1-23
8
Journal of Applied Mathematics and Computing 0 (2021) 1-21
9
Communications in Combinatorics and Optimization 0 (2021) 1-16
10
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING 86 (2021) article 13
11
FUNDAMENTA INFORMATICAE 177 (2020) 141-156
12
Pacific Journal of Optimization 16 (2020) 625-640
13
Numerical Algorithms 0 (2020) 1-21
14
Optimization Letters 17 (2020) 1747–1763
15
Journal of Applied Mathematics and Computing 64 (2020) 119-135
16
Central European Journal of Operations Research 28 (2020) 1123–1140
17
Optimization Letters 0 (2020) 1
18
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS 0 (2020) 1-23
19
FUNDAMENTA INFORMATICAE 172 (2020) 343-359
20
Numerical Algorithms DOI (2019) 0
21
Croatian Operational Research Review 10 (2019) 275-287
22
Optimization 68 (2019) 2247-2267
23
Periodica Mathematica Hungarica 79 (2019) 94-105
24
Numerical Functional Analysis and Optimization 40 (2019) 1169–1181
25 پژوهش های نوین در ریاضی 4 (1397) 123-140
26
FUNDAMENTA INFORMATICAE 163 (2018) 325-337
27
Asian-European Journal of Mathematics 13 (2018) 2050014(12 Pages)
28
Numerical Algebra,Control And Optimization 8 (2018) 261-275
29
Periodica Mathematica Hungarica 76 (2018) 243-264
30
Journal of Applied Mathematics and Computing 57 (2018) 685-702
31
Journal of the Operations Research Society of China 6 (2018) 301-315
32
Optimization Letters DOI (2018) 1-19
33
Communications in Combinatorics and Optimization 3 (2018) 51-70
34
Yugoslav Journal of Operations Research 28 (2018) 21-38
35
Filomat 31 (2018) 6379–6391
36
Asian-European Journal of Mathematics 10 (2017) 1750070
37
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS 94 (2017) 2271–2282
38
تحقیق در عملیات ـ انجمن ایرانی تحقیق در عملیات Iranian Journal of Operations Research 6 (1396) 1-18
39
FUNDAMENTA INFORMATICAE 153 (2017) 327-346
40
Pacific Journal of Optimization 13 (2017) 463-473
41
Afrika Matematika 28 (2017) 389-406
42
Numerical Algebra,Control And Optimization 7 (2017) 171 - 184
43
FUNDAMENTA INFORMATICAE 152 (2017) 33-50
44
Numerical Algorithms 74 (2017) 93-109
45
Croatian Operational Research Review 7 (2016) 277-290
46
Communications in Combinatorics and Optimization 1 (2016) 83-102
47
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS 93 (2016) 2064-2078
48
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 42 (2016) 55-66
49
Southeast Asian Bulletin of Mathematics 40 (2016) 707-722
50
Asian-European Journal of Mathematics 9 (2016) 1650059
51
FUNDAMENTA INFORMATICAE 146 (2016) 255-269
52
Optimization 65 (2016) 841-857
53
Acta Mathematica Vietnamica 41 (2016) 103–120
54
Numerical Algorithms 71 (2016) 491-503
55
Optimization Letters 10 (2016) 591-603
56
Asian-European Journal of Mathematics 8 (2015) 1550071 (14 pages)
57
Studia Universitatis Babes-Bolyai Series Informatica LX (2015) 21-36
58
Numerical Functional Analysis and Optimization 36 (2015) 1322-1338
59
Yugoslav Journal of Operations Research 25 (2015) 233-250
60
Optimization 64 (2015) 1577-1591
61
Journal of Mathematical Modelling and Algorithms 14 (2015) 55-66
62
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS 164 (2015) 246-260
63
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS (2014) 853-869
64
Journal of Mathematical Modelling and Algorithms in Operations Research 13 (2014) 471-491
65
Asian-Eur.J. Math Issn: 1793-5571 (2014) 246-260
66
Orion (2014) 41-58
67
Bulletin of the Iranian Mathematical Society (2014) 541-564
68
Numerical Algorithms (2014) 349-361
69
Numerical Algebra,Control And Optimization 4 (2014) 141-150
70
Iranian J. Oper. Res (2014) 88-107
71
Optim Lett (2014) 1017-1029
72
Yugoslav J. Oper. Res. (2014) 35-51
73
Numerical Algebra,Control And Optimization (2013) 601-614
74
Annals of Operations Research (2013) -
75
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH (2013) -
76
J. Oper. Res.Society China (2013) 467-481
77
Kybernetika (2013) 883-896
78
J. Oper. res. Society China (2013) 359-376
79
Fuzzy Optimization and Decision Making (2013) 171-189
80
Fuzzy Information and Engineering (2013) 147-158
81
Pacific Journal of Optimization (2012) 93-102
82
Numerical Algorithms (2012) 659-680
83
FUZZY SETS AND SYSTEMS (2012) 111-99
84
Numerical Algorithms (2012) 606-589
85 FUZZY SETS AND SYSTEMS (2012) 303-293
86
ANZIAM JOURNAL (2011) 67-48
87
Acta univedrsitatis apulensis (2011) 69
88
Pacific Journal of Optimization (2011) 163