مجتبی رنجبر

صفحه نخست /مجتبی رنجبر
مجتبي رنجبر
نام و نام خانوادگی مجتبی رنجبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Computational Methods for Differential Equations 10 (2022) 144-157
2
Mathematical Analysis and Convex Optimization 2 (2021) 119-130
3
Computational Methods for Differential Equations 9 (2021) 749-761
4
Computational and Applied Mathematics 40 (2021) 0
5
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING https://doi.org/10.1155/2020/9647416 (2020) Article ID 9647416
6
Computational Methods for Differential Equations 0 (2020) 0
7
Computational Economics 0 (2019) 0
8 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 49 (1398) 129-136
9
Computational Methods for Differential Equations 7 (2019) 117-123
10
Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática 36 (2018) 9-25
11
Inverse Problems in Science and Engineering Published online: (2018) 1-19
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Published online (2018) 1-11
13
Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática 36 (2018) 9-23
14
Chiang Mai Journal of Science 44 (2017) 1735-1743
15
Computational Economics DOI: 10.1007/s10614-016-9605-0 (2016) 1-17
16
Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series 42 (2015) 260–272
17
International Journal Of Industrial Mathematics 7 (2015) 171-178
18
Journal of Advanced Research in Scientific Computing 7 (2015) 38-49
19
Computational Methods for Differential Equations 2 (2014) 42014
20
International Journal of Nonlinear Science 17 (2014) 105-110
21
Computers & Mathematics with Applications (2013) 982- 975