محمد حسین ستاری بارنجی

صفحه نخست /محمد حسین ستاری بارنجی
محمد حسين ستاري بارنجي
نام و نام خانوادگی محمد حسین ستاری بارنجی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی محض
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Filomat 34 (2020) 1701-1712
2
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 46 (2020) 1745–1751
3
Mediterranean Journal of Mathematics 17 (2020) 1-16
4
Sahand Communications in Mathematical Analysis 14 (2019) 1-12
5
Journal of Hyperstructures 6 (2017) 28-39
6
Journal of Advanced Mathematical Studies 10 (2017) 257-262
7
Sahand Communications in Mathematical Analysis 5 (2017) 49-59
8
Sahand Communications in Mathematical Analysis 3 (2016) 107-115