فرزاد سلحشور

صفحه نخست /فرزاد سلحشور
فرزاد سلحشور
نام و نام خانوادگی فرزاد سلحشور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبانشناسی کاربردی (آموزش زبان انگلیسی)
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 20 (2017) 63-76
2
Asian Academic Research Journal of Social Science and Humanities 1 (2015) -
3
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 3 (2014) 229-238
4
International Journal of Research Studies in Language Learning 3 (2014) 17-28
5
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2 (2014) 91-109
6
Journal of Applied Linguistics and Language Research 1 (2014) 45-61
7
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 1 (2013) 87-107
8
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 1 (2013) 140-158
9
Procedia-Social and Behavioral Scinences 70 (2013) 634-643
10
Mediterranean Journal of Social Sciences 2 (2012) 531-541
11
Journal of Applied Linguistics 2 (2009) 196-217