علی صیادانی

صفحه نخست /علی صیادانی
علي صياداني
نام و نام خانوادگی علی صیادانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 ترجمه عبدالوهاب علوب 1398
2 ترجمه مشتاق عباس معن 1397
3 تدوین و گردآوری --- 1396
4 تالیف کتاب --- 1396
5 تالیف کتاب --- 1395