اسمعیل عابدی

صفحه نخست /اسمعیل عابدی
نام و نام خانوادگی اسمعیل عابدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی محض
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Bulletin of the Korean Mathematical Society 59 (2022) 1595-1603
2
Turkish Journal of Mathematics 46 (2022) 6-46
3
Journal of Function Spaces 2021 (2021) 1-6
4
Ukrainian Mathematical Journal 73 (2021) 1084-1091
5
Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications 13 (2021) 93-110
6
Balkan Journal of Geometry and Its Applications 26 (2021) 85-9
7
Tatra Mountains Mathematical Publications 76 (2020) 143-156
8
Balkan Journal of Geometry and Its Applications 25 (2020) 66-75
9 پژوهش های نوین در ریاضی 6 (1399) 19-28
10
Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 16 (2020) 161-173
11 پژوهش های ریاضی 6 (1399) -
12
Communication in Mathematics 26 (2018) 137-145
13
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 44 (2018) 1387-1404
14
Balkan Journal of Geometry and Its Applications 23 (2018) 14-27
15
Turkish Journal of Mathematics 42 (2018) 34-48
16
Archivum Mathematicum 54 (2018) 15-32
17
Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática - (2018) 1-12
18
SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL 58 (2017) 923-931
19
Kyushu Journal of Mathematics 2 (2017) 257-269
20
FACTA UNIVERSITATIS-SERIES MATHEMATICS AND INFORMATICS 32 (2017) 387-404
21
Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica 8 (2016) 271-281
22
Balkan Journal of Geometry and Its Applications 21 (2016) 1-8
23
Periodica Mathematica Hungarica 73 (2016) 83-92
24
Archivum Mathematicum 52 (2016) 113-130
25
Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica 8 (2016) 5-21
26
TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics 7 (2016) 12
27
Archivum Mathematicum 52 (2016) 1-12
28
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 41 (2015) 1287-1297
29
Azerbaijan Journal of Mathematics 5 (2015) 54-63
30
Acta Universitatis Apulensis 40 (2014) 35-49
31
Turkish Journal of Mathematics 34 (2013) 340-347
32
Azerbaijan Journal of Mathematics 2 (2012) 56-62
33
Azerbaijan Journal of Mathematics (2012) 56-62
34
Analele Universitatii Ovidius Constanta, Seria Filologie 18 (2010) 5-12