پروانه علائی کلجاهی

صفحه نخست /پروانه علائی کلجاهی
پروانه علائي كلجاهي
نام و نام خانوادگی پروانه علائی کلجاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه مطالعات خانواده
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات روانشناسی بالینی (دانشگاه علامه طباطبایی) 7 (1395) 129-148
2 روانشناسی سلامت ـ دانشگاه پیام نور ـ با همکاری دانشگاه های دیگر 5 (1395) 5-16
3 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 10 (1394) 1-23