پروانه علائی کلجاهی

صفحه نخست /پروانه علائی کلجاهی
نام و نام خانوادگی پروانه علائی کلجاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه مطالعات خانواده
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک