سیمین عنبرشاهی

صفحه نخست /سیمین عنبرشاهی
نام و نام خانوادگی سیمین عنبرشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
EUROPE - REVUE LITTERAIRE MENSUELLE - (2016) 201-213