رقیه محمدزاده

صفحه نخست /رقیه محمدزاده
نام و نام خانوادگی رقیه محمدزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان