جواد مصرآبادی

صفحه نخست /جواد مصرآبادی
جواد مصرآبادي
نام و نام خانوادگی جواد مصرآبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 16 مهر 1394
2 اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 16 مهر 1394
3 مجموعه مقالات هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه اصفهان - 01 اردیبهشت 1393
4 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی - اسلامی - 01 مهر 1392
5 مجموعه مقالات قومیت و فرهنگ ایرانی - اسلامی - 01 مهر 1392
6 همایش ملی دوزبانگی و آموزش چالشها ' چشم اندازها و راهکارها " - 01 تیر 1390
7 Procedia - Social and Sciences ، 30، 1018 - 1021 - 01 خرداد 1390
8 Social and Behavioral sciences - May 22 2011