احد مهروند

صفحه نخست /احد مهروند
احد مهروند
نام و نام خانوادگی احد مهروند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / ادبیات انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش ادبیات معاصر جهان 21 (1395) 447-469
2
International Letters of Social and Humanistic Science 75 (2017) 10-21
3
Pertanika Journal of Social Science and Humanities 24 (2016) 1687 - 1698
4
European Journal of English Language and Literature Studies 4 (2016) 61-67
5
International Journal of education and Literacy studies 4 (2016) 21-29
6 پژوهش ادبیات معاصر جهان (1393) 163-180
7
International Journal of Comparative Literature & Translation Studies, Australian International Academic Centre, Australia (2014) 29-34
8 پژوهش ادبیات معاصر جهان (1392) 55-73
9 پژوهش ادبیات معاصر جهان (1392) 166-149
10 پژوهش ادبیات معاصر جهان (1390) 69-89