مهری قبادی

صفحه نخست /مهری قبادی
نام و نام خانوادگی مهری قبادی
شغل دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / فارغ التحصیل ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سراج منیر 16 (1393) 109-129