نغمه فضل زاده

صفحه نخست /نغمه فضل زاده
نام و نام خانوادگی نغمه فضل زاده
شغل دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities 9 (2017) 90-100
2
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 19 (2016) 30-49