داود معصومی

صفحه نخست /داود معصومی
نام و نام خانوادگی داود معصومی
شغل پژوهشگر در خارج از ایران / استادیار دانشگاه یوله، سوئد
تحصیلات
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Turkish Online Journal of Distance Education 18 (2017) 111-131
2 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) سال دوم (1394) 27-57