بتول معصومی

صفحه نخست /بتول معصومی
نام و نام خانوادگی بتول معصومی
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / مدرس دانشگاه پیام نور بناب
تحصیلات
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) سال دوم (1394) 27-57