آرزو ابیضی

صفحه نخست /آرزو ابیضی
آرزو ابيضي
نام و نام خانوادگی آرزو ابیضی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Materials Science and Technology 32 (2015) 976-984