بابک عبادی

صفحه نخست /بابک عبادی
نام و نام خانوادگی بابک عبادی
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Research in cardiovascular medicine 7 (2018) 107-115