اصغر بابائی آقجه کهل

صفحه نخست /اصغر بابائی آقجه کهل
نام و نام خانوادگی اصغر بابائی آقجه کهل
شغل کارمند دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آموزش دانشکده فنی و مهندسی
تحصیلات کارشناسی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!