داود امینی

صفحه نخست /داود امینی
داود اميني
نام و نام خانوادگی داود امینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Teaching English as a Second Language Quarterly 42 (2023) 115-136
2
Language Related Research- جستارهای زبانی 13 (1401) 111-138
3
International Journal of Multicultural Education 23 (2021) 88-106
4
پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 10 (1400) 75-100
5
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 9 (2021) 121-141
6
Journal of Modern Research in English Language Studies 8 (2020) 97-117
7
Journal of English Language Teaching and Learning 12 (2020) 29-57
8
Journal of Teacher Education for Sustainability 22 (2020) 111-123
9
Asian Journal of English Language and Pedagogy 8 (2020) 14-26
10
Cogent Education 7 (2020) 1-17
11
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 8 (2020) 151-173
12
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 8 (2020) 33-49
13
Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education 8 (2020) 1-15
14
Journal of Modern Research in English Language Studies 6 (2019) 27-52
15
Applied Research on English Language 8 (2019) 365-382
16 اخلاق در علوم و فناوری 14 (1398) 12-18
17 فرهنگ و ادبیات عامه 7 (1398) 207-230
18
Journal of General Psychology 146 (2019) 50-67
19
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 5 (2017) 55-68
20
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2 (2017) 11-20
21
Journal of Language and Communication 4 (2017) 25-38
22
English Language Teaching 2 (2016) 41-61
23 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 3 (2016) 9-18
24
Journal of Language and Communication 3 (2016) 147-170
25
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 3 (2016) 14-36
26
Studied in English Language Teaching 4 (2016) 77-86
27
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 4 (2015) 113-118
28
International Journal of Applied Linguistics and English Literature 4 (2015) 148-153
29
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2 (2014) 1-12