مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نگاهی دوباره به کیفیت در ...
عنوان نگاهی دوباره به کیفیت در آموزش عالی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها کیفیت، نظام آموزشی، کیفیت سنجی
چکیده کیفیت امروزه در راس امور سازمان ها بوده و بهبود کیفیت از دغدغه های اصلی آن ها می باشد و اثربخشی در آموزش منابع انسانی تابع کیفیت در این آموزش ها می باشد. این مقاله قصد دارد ضمن پرداختن به کیفیت و الزامات توجه به آن و تاکید بر مبانی نظری در درک کیفیت آموزش، به تعریف کیفیت براساس عوامل نظام آموزشی بپردازد. و عوامل و شاخص های کیفیت سنجی را منعکس ساخته و نهایتاً با پرداختن به رویکرد منحصر به فرد و تاریخی مدیریت کیفت جامع در فرایند یاددهی_ یادگیری و لزوم ارزیابی سازمانی گامی موثر در شناخت و هدایت فعالیت ها برای ارتقای بهره وری که یکی از عوامل کلیدی در دستیابی به اهداف مدنظر در راستای اثربخشی و کارائی نظام آموزشی می باشد بردارد. به نظر می رسد که کنارهم قرار دادن این مسیر ها و ارزیابی از آن ها بتواند راهگشای مشکلات سازمانی و افزایش کیفیت در نظام آموزشی باشد.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، شب بو رحیمی نیا (نفر دوم)