مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه تفاوت دانشجویان دختر و ...
عنوان مقایسه تفاوت دانشجویان دختر و پسر پیام نور از لحاظ خودکارآمدی و اضطراب امتحان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها اضطراب امتتحان، تفاوت های جنسیتی و خودکارآمدی
چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه تفاوت دانشجویان پیام نور از لحاظ متغیرهای خودکار آمدی و اضطراب امتحان می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی بود. نمونه پژوهش شامل192 دانشجو( 234دختر و 158پسر ) بودند که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای، از بین دانشجویان پیام نور اهر انتخاب شدند. پرسشنامه های خودکارآمدی و اضطراب امتحان به روش گروهی توسط آزمودنی ها تکمیل شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها احراز شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS22 استفاده شد. نتایج آزمون MANOVA، نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ متغیرهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان تفاوت وجود دارد میانگین نمرات دانشجویان پسر در متغیر خودکار آمدی بالاتر از دانشجویان دختر است. علاوه براین یافته ها نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان دختر در متغیر اضطراب امتحان بالاتر از دانشجویان پسر است. این پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمین، مربیان و مشاورین مدرسه می باشد که می توانند از نتایج آن برای بهبود پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)