مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی سه مضمون باختینی ...
عنوان بررسی سه مضمون باختینی کارناوال، گفت وگوگرایی و کرونوتوپ در نمایشنامة سر فرود آورد تا پیروز شود یا اشتباهات یک شبا ثر الیور گلدسمیث
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها الیور گلدسمیث، بدن گروتسک، فروداشت، کارناوال، کرونوتوپ، گفت وگوگرایی.
چکیده نمایشنامة سر فرود آورد تا پیروز شود یا اشتباهات یک شب را می توان نقطة اعتلای زندگی ادبی الیور گلدسمیث دانست. ارجاعات متعدد به رخدادها و آثار ادبی قرن هجدهم انگلستان، بر غنای نمایشنامه افزوده و گواه حضور معانی عمیق در پس مکالمات زندة شخصیت هاست. در این نوشتار، معانی ادبی و اجتماعی این نمایشنامه بررسی میشود. برای نیل به این هدف، مفاهیم کارناوال، گفت وگوگرایی و کرونوتوپ میخائیل باختین بهکار گرفته میشود تا با بررسی گفتمان های موجود در متن و عناصر زمانی و مکانی، روشن شود که چگونه گلدسمیث با خلق شرایطی کارناوالی، جامعهای را بهتصویر می کشد که در آن، صدای خدمتکاران، زنان و آنان که زیر سلطة صاحبان قدرت اند، اهمیت مییابد و شنیده می شود؛ درحالی که هنجارهای تحمیل شدة اجتماعی و ایدئولوژی های قدرت مدارانی که سعی در انزوای صدای طبقات فرودست دارند، به چالش کشیده می شوند.
پژوهشگران ابوالفضل رمضانی (نفر اول)، انیسه یزدانی (نفر دوم)