ابوالفضل رمضانی

صفحه نخست /ابوالفضل رمضانی
ابوالفضل رمضاني
نام و نام خانوادگی ابوالفضل رمضانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / ادبیات انگلیسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Innovation, Creativity and Change 14 (2020) 146-163
2
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 7 (2019) 47-65
3 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1396) 17-38
4
Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities 9 (2017) 90-100
5 پژوهش ادبیات معاصر جهان 20 (1394) 245-274
6
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 19 (2016) 30-49
7 مجله بین المللی نگارش نوین (هدوستان) ISSN:2230-8466 (1393) 88-77
8
International Multidisciplinary Research Journal (2014) 42014
9
International Journal of Studies in English ISSN:1578-7044 (2014) 0
10 مجله وقایع نگار پژوهشی (هندوستان) (1392) 16-34
11 مجله مطالعات زبان وادبیات انگلیسی (کانادا) (1392) 42014
12 مجله زبانشناسی کاربردی (1392) 152-174