مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تفاوت دانش آموزان دختر و پسر ...
عنوان تفاوت دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ سبک های دلبستگی و خودکار آمدی تحصیلی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها سبک های دلبستگی، خودکارآمدی تحصیلی، تفاوت های جنسیتی
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ سبک های دلبستگی و خودکارآمدی تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل364 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (169 پسر و 195 دختر) در سال تحصیلی 95-94 بودند که بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پرسشنامه سبک های دلبستگی هازان و شاور و پرسشنامه خود کارآمدی تحصیلی جری جینگ و بکی مورگان توسط شرکت کنندگان تکمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مسقل با استفاده از نرم SPSS استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که بین دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ خود کارآمدی تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین بین دانش آموزان دختر و پسر از لحاظ سبک های دلبستگی تفاوت معناداری وجود دارد. این پژوهش تلویحاتی برای معلمین و مشاوران مدارس دارد که از یافته های آن می توانند در بهبود سلامت روانی دانش آموزان بهره گیرند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، رقیه بابایی (نفر دوم)