مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نقش ادراک از رفتارهای ...
عنوان بررسی نقش ادراک از رفتارهای والدین، خلق و تنظیم هیجان در عملکرد تحصیلی نوجوانان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ادراک از رفتارهای والدین ، خلق، تنظیم هیجان، متغیرهای خلقی عملکرد تحصیلی
چکیده مقدمه: عملکرد تحصیلی از عوامل درون فردی و عوامل محیطی تاثیر می پذیرد. هدف پژوهش بررسی نقش ادراک از رفتارهای والدین، خلقی و تنظیم هیجان در عملکرد تحصیلی نوجوانان است. روش: این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی و نمونه شامل 431 دانشآموز با میانگین سن 15/81 است که از جامعه دانشآموزی دوره متوسطه مدارس دولتی نواحی آموزشی شهرستان کرج به روش خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. داد هها با استفاده از سیاهه ادراک از ،( رفتارهای والدین شیفر ( 1965 )؛ مقیاس استرس، اضطراب، افسردگی لویباند و لویباند ( 1995 پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی گرنفسکی و همکاران ( 2001 )، و میانگین درسی پایه دانش آموزان، جمع آوری و با آزمونهای آماری همبستگی، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و مورد بررسی قرار گرفتند. AMOS و SPSS تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار یافتهها: نتایج نشان داد که از بین متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیون متغیرهای سن، ادراک محیط گرم خانوادگی، راهبرد تنظیم هیجانی مثبت اندیشی و تحصیلات مادر توان پیش ادراک داشتن محیط گرم خانوادگی به واسطه .(p =0/ بینی عملکرد تحصیلی را دارد ( 01 متغیر های استرس، اضطراب و افسردگی اثر مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی دارد .(p =0/01) نتیجهگیری: خانواده به عنوان مهم ترین شکل دهنده پیشینه هر فرد می تواند جزء اساس یترین موارد مداخله و پژوهش باشد.
پژوهشگران مرجان معنوی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)، زهرا امین آبادی (نفر سوم)