مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سینتیک رشد لایه آستنیت در سطح ...
عنوان سینتیک رشد لایه آستنیت در سطح فولاد زنگنزن فریتی Fe-23Cr-2/4Mo حین عملیات نیتروژندهی محلولی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نیتروژندهی محلولی، استحاله فازی، ضخامت لایه آستنیتی، فولاد زنگنزن فریتی، ریزسختی
چکیده در این تحقیق سینتیک رشد لایه آستنیت در سطح فولاد زنگنزن فریتی Fe-23Cr-2/4Moحین عملیات نیتروژندهـی محلـولی و تأثیر افزودن نیتروژن برروی ریزساختار و سختی فولاد مورد مطالعه قرار گرفته است. تسمههایی به ضخامت 2میلیمتر از ایـن فـولاد در دمـای 1200درجه سانتیگراد تحت اتمسفر گاز نیتروژن با فشار 0/25مگاپاسکال به مدت زمـانهـای 9 ،6 ،3 ،2و 12سـاعت نیتـروژندهـی شـدند. ریزساختار، ضخامت لایه آستنیتی و سختی نمونههای نیتروژندهی شده با استفاده از میکروسکوپ نوری، تفرق پرتو ایکس ) (XRDو ریزسـختی سنجی مطالعه شدند. نتایج نشان داد که با انجام عملیات نیتروژندهی، نیتروژن بهصورت مرزدانهای و شبکهای نفوذ کرده و باعث استحاله فـازی فریت به آستنیت میشود. سینتیک استحاله فریت به آستنیت با نفوذ نیتروژن با ضریب نفوذ متوسط 6/54×10-5میلیمتر مربع بر ثانیـه کنتـرل میشود. ضخامت لایه آستنیتی تشکیل شده متناسب با ریشه دوم زمان نیتروژندهی افزایش مییابد و پس از 12سـاعت نیتـروژندهـی، کـل ضخامت نمونه فریتی با سختی 262 HV0/1به آستنیت با سختی 420 HV0/1تبدیل میشود
پژوهشگران خدیجه فرجام (نفر اول)، علیرضا اکبری (نفر دوم)، رقیه محمدزاده (نفر سوم)