رقیه محمدزاده

صفحه نخست /رقیه محمدزاده
نام و نام خانوادگی رقیه محمدزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MECHANICS OF MATERIALS 138 (2019) 103147
2 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز - Journal of Mechanical Engineering 49 (1398) 315-322
3
Journal of Applied Physics 125 (2019) 135103-1-10
4
Computational Materials Science 156 (2019) 411-420
5
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 1 (2018) 1-12
6
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 97 (2018) 30-37
7
Journal of Applied Physics 124 (2018) 035102
8 مواد و فناوری های پیشرفته 7 (1397) 65-74
9
International Journal of Hydrogen Energy 43 (2018) 7117-7127
10
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 123 (2017) 720-729
11 مواد پیشرفته در مهندسی 36 (1396) 55-66
12
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 482 (2017) 56-64
13
PHILOSOPHICAL MAGAZINE 97 (2017) Chromium-rich nitrid
14
International Journal of Modelling and Simulation 37 (2017) 227-233
15
Computational Materials Science 129 (2017) 239–246
16
JOURNAL OF MOLECULAR MODELING doi:10.1007/s00894-016-3174-y (2017) doi:10.1007/s00894
17
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 463 (2016) 123–130
18
Metallurgical And Materials Transactions. A, Physical Metallurgy And Materials Science 47 (2016) 6032–6041
19
Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 51 (2015) 630-636
20
Metallurgical And Materials Transactions. A, Physical Metallurgy And Materials Science 46 (2015) 1570-1579