مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی علل شکست لوله های برگشت ...
عنوان بررسی علل شکست لوله های برگشت گازوئیل در توربین های گازی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فولاد زنگ نزن آستنیتی، جوانه زنی ترک، شکست، خستگی.
چکیده در تحقیق حاضر علل شکست اتصالات جوش لولههای برگشت گازوئیل از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی در توربین های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور آزمون های ریزساختاری وشکستنگاری بر روی لولهها انجام شد و محل جوانهزنی ترک و نوع شکست مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مکانیزم شکست لولهها خستگی بوده و به علت تمرکز تنش شدید در ناحیه همپوشانی ابتدا و انتهای جوشکاری، جوانه زنی زود رس ترک در لوله ها رخ داده و عمر خستگی لوله ها کاهش یافته است. به منظور افزایش عمرخستگی لوله ها لازم است که ارتعاشات وارد به لوله ها مهار شده و ترک های جوانه زنی در حین سرویسدهی لولهها به وسیله بازرسی های غیر مخرب جوش، تشخیص داده و اقدامات لازم برای حذف این ترک ها انجام شود.
پژوهشگران رقیه محمدزاده (نفر اول)