مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه باورهای فراشناختی با ...
عنوان رابطه باورهای فراشناختی با گرایش به مصرف مواد در دانش آموزان دوره متوسطه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها فراشناخت، باورهای فراشناختی، گرایش به اعتیاد.
چکیده مصرف مواد و عوارض ناخوشایند آن از ناگوارترین آسیب های اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باور- های فراشناختی با گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان پسر دبیرستانی شهر ایلخچی بودند که از این جامعه، تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری خوشهای انتخاب شدند. برای جمعآوری داده ها از پرسشنامه های فراشناختی ولز و کارت هایت هاتون و آمادگی به اعتیاد وید استفاده شد. همچنین تجزیه و تحلیل دادهها با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین باورهای فراشناختی و خرده مقیاسهای آن با اعتیاد به مواد مخدر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که باورهای فراشناختی مختل یک پیش بینی کننده خوب در گرایش دانش آموزان به اعتیاد می باشد. بنابراین آموزش راهبردهای فراشناختی میتواند در پیشگیری از گرایش دانش آموزان به سوی اعتیاد حائز اهمیت باشد.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)