مشخصات پژوهش

صفحه نخست /خوشه بندی دانش آموزان بر اساس ...
عنوان خوشه بندی دانش آموزان بر اساس مؤلفه های خوش بینی تحصیلی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها خوشه بندی، خوش بینی تحصیلی، تاکید تحصیلی، احساس هویت به مدرسه
چکیده پژوهش حاضر باهدف خوشه بندی دانش آموزان بر اساس مؤلفه های خوش بینی تحصیلی انجام گردید. روش پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم ناحیه دو شهر سنندج که تعداد آن ها 4300 نفر بود که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 370 دانش آموز پسر و دختر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه خوش بینی تحصیلی دانش آموز اسچننموران و همکاران استفاده گردید. نتایج تحلیل خوشه ای نشان داد که نخستین خوشه تشخیص داده شده شامل دانش آموزانی با مقادیر بالای ارزش گذاری اعتماد به معلم، تأکید تحصیلی، احساس هویت به مدرسه که خوشه دانش آموزان با خوش بینی تحصیلی بالا نامیده شد و خوشه دوم شامل دانش آموزانی با مقادیر پایین تر ارزش گذاری اعتماد به معلم تأکید تحصیلی احساس هویت به مدرسه که خوشه دانش آموزان با خوش بینی تحصیلی پایین نامیده شد. به مدیران و معلمان مدارس پیشنهاد می شود با ایجاد باورهای خوش بینانه در خود و گسترش محیط مدرسه ای مثبت گرا، فعال و شاداب، شرایط را برای رشد خوش بینی دانش آموزان فراهم کنند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، آرش شهبازیان خونیق (نفر دوم)