مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش اهمال کاری تحصیلی و احساس ...
عنوان نقش اهمال کاری تحصیلی و احساس خوشبختی در اعتیاد به اینترنت دانشجویان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها اهمال کاری تحصیلی، احساس خوشبختی، اعتیاد به اینترنت
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نقش اهمال کاری تحصیلی و احساس خوشبختی در اعتیاد به اینترنت دانشجویان انجام شد. از بین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 200 دانشجوی دختر و پسر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم، احساس خوشبختی دکترتئولنتز و اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد بین اهمال کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنادار وجود داشت. همچنین بین احساس خوشبختی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معنادار وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که اهمال کاری تحصیلی و احساس خوشبختی می توانند اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کنند و بخش کم تا متوسطی از واریانس نمرات اهمال کاری تحصیلی بر اساس اهمال کاری تحصیلی و احساس خوشبختی تبیین می شود. به والدین و کلیه برنامه ریزان تعلیم و تربیت توصیه می شود که با علاقه مند کردن افراد به کارها و تفریحات و بازی های مفید مرتبط با جنسیت از بروز اهمال کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت که یک اختلال رفتاری محسوب می شوند، جلوگیری کنند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، آرش شهبازیان خونیق (نفر دوم)