مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش حافظه کاری و خودپنداره ...
عنوان نقش حافظه کاری و خودپنداره ریاضی در پیشبینی عملکرد ریاضی کودکان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها عملکرد ریاضی، حافظه کاری، خودپنداره ریاضی، پیش دبستانی.
چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین نقش حافظه کاری و خودپنداره ریاضی در پیش بینی عملکرد ریاضی کودکان پیش دبستانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کودکان پیش دبستانی در مدارس شهرستان ایلخچی در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از این جامعه تعداد 100 کودک پیش دبستانی بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون عملکرد ریاضی امامی پور و همکاران، حافظه کاری دالوند و الهی و خودپنداره ریاضی مارش استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین حافظه کاری و خودپنداره ریاضی با عملکرد ریاضی کودکان پیش دبستانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حافظه کاری و خودپنداره ریاضی قادرند تغییرات عملکرد ریاضی کودکان پیش-دبستانی را پیش بینی کنند. نتایج حاکی از آن است که حافظه کاری و خودپنداره ریاضی بخش قابل توجهی از عملکرد ریاضی کودکان پیش دبستانی را تبیین می کنند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)